شرايط زنان در ايران

اجتماعی
192
0
sample-ad

شرايط روستان در ايران

روستا ها در ايران كه محلی بدون آب و برق و با خانه های خشتی و گلی در نظر مجسم می شود گویی که کمبود و محرومیت مشخصه وطبیعی یک روستا است.

در روستاهاي ايران بار سنگین این زندگی طاقت فرسا طبعا بر دوش زنان و دختران است چرا که باید در حالیکه به هیچکدام از نیازهای خاص آنان پاسخی داده نمی شود، به نیازهای خانواده خود پاسخ گویند.

زندگی زنان روستایی ایران با هیچکدام از شاخص های زندگی انسانی مطابقت ندارد چه رسد به استانداردهای بین المللی.

زنان روستایی انسانهای فراموش شده ای بشمار می روند که از اولیه ترین نیازهای زندگی شرافتمندانه محروم هستند .

شرايط بانوان ايران

از اخرين جنبه شفافیتی در شرايط زنان روستای وجود ندارد و از طرف دیگر وضعیت زنان ایرانی بطور كلي اسفناک است چرا که حقوق آنها در قانون بررسمیت شناخته نشده  و بخاطر جنسیت شان مورد تبعیض قرار می گیرند.

طبق ماده ۱۲۱۰ قانون اساسی، سن بلوغ برای دختر ۹ سال قمری است و طبق ماده ۱۰۴۱ ازدواج دختر بچه ها قبل از ۱۳سالگی با اجازه ولی مجاز است. بر اساس ماده ۱۱۰۵ ریاست خانواده خصیصه شوهر است.

طبق ماده ۱۱۱۷ ، شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند.

sample-ad