بانوی شجاع ایرانی

اجتماعی
110
0
sample-ad

 بانوی شجاع ایرانی مقابل مزدوران خامنه‌ای.

قابل توجه مزدوران خامنه ای: این بار وضعیت متفاوت است، همانگونه که می بینید

فاصله زمانی اعتراضات بسیار کم شده و اگر قبلا هر ده سال اعتراضات پس از سرکوبهای

شما به وقوع می پیوست، هم اکنون فاصله زمانی به کمتر از دو ماه رسیده و این فاصله

به هفته و روز خواهد رسید و این تنها یک پیام دارد و آن این است که عمر رژیم خامنه ای به سر آمده است.

پس تا دیر نشده به صف مردم بپیوندید و جهت اسلحه و باتوم خود را تغییر دهید، چرا که

در غیر این صورت در آینده ای بسیار نزدیک اگر بسیار خوش شانس باشید و مورد

مجازاتهای خیابانی مرد قرار نگرفته باشید در دادگاههای صالحه محاکمه خواهید شد!

sample-ad