سلامت

مجموع جان باختگان كرونا به ۷ هزار و ۹۴۲ نفر رسید
افزایش موارد کرونا درايران
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۱۴۳ هزار و ۸۴۹ نفر رسید
شماره جان باختگان كرونا به ۷ هزار و ۵۰۸ نفر رسید
بهبودی یک زن ۱۰۷ ساله مبتلا به کرونا
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۱۲۹ هزار و ۳۴۱ نفر رسید
مجموع بیماران کووید۱۹ در ايران به ۱۲۶ هزار و ۹۴۹ نفر رسید
ادعاهای ورود فاز مهار کرونا در ایران
كرونا در ايران: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۱۲۴ هزار و ۶۰۳ نفر رسید
شماره بیماران كرونا در ايران به ۱۲۲ هزار و ۴۹۲ نفر رسید