آسمان فارس در روز طبیعت صاف تا کمی ابری است

شیراز- مدیرکل هواشناسی استان فارس گفت: برابر آخرین پیش بینی های صورت گرفته آسمان استان طی روزهای آینده و سیزدهم فروردین صاف تا کمی ابری است. مهرداد قطره سامانی در گفتوگو با بیان کرد: بر اساس آخرین پیش بینیها آسمان شیراز طی سه روز آینده صاف تا کمی…

Latest News

Related articles