آغاز به کار غولهای نظامی ایران در دریا/۴ دستاورد دریایی در سال۹۹

، گروه سیاست-هادی رضایی: حوزه دفاعی یکی از عرصههایی است که از ابتدای انقلاب در شدیدترین تحریمهای استکبار جهانی قرار داشته است و حتی توافقنامههایی مانند برجام نیز شامل تحریمهای این حوزه نشد، در سال ۹۹ حوزه دفاعی کشورمان یکی از درخشانترین دورههای خود و…

Latest News

Related articles