آغاز فاز دوم تست انسانی واکسن رازی ۹ روز بعد از مرحله اول

، مسعود سلیمانی ظهر دوشنبه در کنفرانس خبری با محوریت رونمایی از اولین واکسن تزریقی _ استنشاقی پروتئین نوترکیب کووید _۱۹ به نام رازی کووپارس در مؤسسه تحقیقات و سرمسازی رازی صورت گرفت، اظهار کرد: طرح نامههایی که برای کار آزمایی بالینی نوشته میشود یک…

Latest News

Related articles