آغاز واکسیناسیون ۱۱۰۰ نفر از کادر درمان در استان مرکزی

اراک- رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت اراک از آغاز واکسیناسیون علیه کرونا برای ۳۰۰ پزشک بخش خصوصی و ۸۰۰ نفر کادر بهداشت و درمان اراک خبر داد. وی ادامه داد: امروز، ۱۶ فروردین یک هزار و ۱۰۰ نفر از کادر بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی اراک واکسینه…

Latest News

Related articles