آمادگی صندوق نوآوری برای پشتیبانی از تولید شرکتهای دانشبنیان

وی در این پیام اضافه کرد: کسبوکارهای دانشبنیان که شمار آنها به زودی از مرز ۶ هزار شرکت عبور خواهد کرد، حالا در دهمین سالگرد تصویب قانون «حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان»، نه یک مفهوم فانتزی و صرفاً آزمایشگاهی یا دانشگاهی، بلکه یک بازیگر قابل…

Latest News

Related articles