آمریکاییها مسئول خشونتهای افغانستان هستند

“سهیل شاهین” سخنگوی هیأت مذاکرهکننده طالبان در دوحه که بهمراه هیأت این گروه در تهران بسر میبرند گفت که آمریکاییها مسئول خشونتهای اخیر در افغانستان هستند. وی در نشستی که امروز در تهران بهمراه دو عضو شورای مرکزی مذاکرات طالبان در تهرا، برگزار شد، در…

Latest News

Related articles