آموزش و پرورش از ظرفیت حوزه علمیه خواهران استفاده کند

، آیتالله سید یوسف طباطبایی نژاد در دیدار وزیر آموزشوپرورش با اشاره مشکلات موجود در آموزشوپرورش اظهار داشت: امیدوار هستیم با تدابیری که اندیشیدهاید مشکلات خانواده بزرگ آموزش و پرورش شامل مشکلات نیروی انسانی، بودجه، فضای آموزشی نامناسب و غیره کاسته…

Latest News

Related articles