آیا اختیارات رئیس جمهور کم است ؟

رئیس جمهور به عنوان اولین مقام اجرایی و دومین مقام سیاسی کشور چه اختیاراتی دارد ؟

Latest News

Related articles