ابلاغ فهرست بهای نگهداری و تعمیر شبکه اصلی مدیریت آبهای سطحی

، صفا صبوری دیلمی ابلاغ فهرست بهای نگهداری و تعمیر شبکه اصلی مدیریت آبهای سطحی را اقدامی در راستای پیاده سازی نظام نگهداشت این تأسیسات براساس برنامه ۵ ساله سوم توسعه شهر تهران خواند و گفت: نگهداشت این شبکه یکی از مهمترین اقدامات زیربنایی در مسیر…

Latest News

Related articles