اتفاقات مهم سال ۹۹ /آنچه بر سر گردشگری و میراث فرهنگی آمد!

یکی از این وعدهها درباره ورود هتل کپسولی به ایران بود، هتلهایی ارزان قیمت و کم جا که وزیر میراث فرهنگی وعده داد در فرودگاهها و بیمارستانها نصب میشود اما این اتفاق نیفتاد و همان هتلهای کپسولی وارد شده به ایران هم روی دست وزارت میراث فرهنگی ماند. وعده…

Latest News

Related articles