اجرای سطح دوم پیشگیری و بهبود سلامت مردم در ملایر

مسعود جعفری حقگو در گفت و گو با عنوان کرد: وجود یک روش حساب شده و علمی بهدلیل تأثیر گذاری بیشتر، امری مهم و ضروری است که این رسالت توسط کمیته پژوهش میسر انجام میشود. وی با بیان اینکه در سنوات گذشته به علل مختلفی از جمله تغییر سبک زندگی و الگوی…

Latest News

Related articles