اجرای ۶هزار دوره مهارت افزایی دانشگاهی/ طرح مزیت استانی کلید خورد

، دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، فعالیتها و برنامههایی را در سال ۱۳۹۹ همچون سالهای قبل در دستور کار خود قرار داد که طرح تحول در همکاریهای دانشگاهها با جامعه و صنعت، قراردادها و همکاریهای ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاهها، مهارتافزایی در…

Latest News

Related articles