احترام به مقام مادر در روایات

با احترام و تواضع دست و پای مادر را خواهیم بوسید، چرا که روایات بسیاری بر این موضوع تاکید دارد.

Latest News

Related articles