احتمال ریزش سنگ در جادههای کوهستانی البرز

کرج – مدیرکل هواشناسی البرز گفت: احتمال ریزش سنگ در جادههای کوهستانی استان از جمله محور چالوس و طالقان وجود دارد. آرش بهارونداحمدی در گفتوگو با به پیشبینی شرایط جوی استان البرز پرداخت و اظهار کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیشیابی حکایت از فعالیت سامانه…

Latest News

Related articles