احتمال ریزش سنگ و سقوط بهمن در ارتفاعات البرز

کرج – مدیرکل هواشناسی البرز گفت: آبگرفتگی موقت معابر و اختلال در تردد جادهای، ریزش سنگ و سقوط بهمن پیشبینی میشود. آرش بهارونداحمدی در گفتوگو با با اشاره به قرار گرفتن استان البرز در وضعیت هشدار هواشناسی سطح زرد اظهار کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیشیابی…

Latest News

Related articles