احتمال مرگ آنی بر اثر حمله قلبی در افراد غیر ورزشکار بیشتر است

به نقل از ساینس دیلی، بیماریهای قلبی علت اصلی مرگ و میر در سطح جهانی بوده و پیشگیری، از اولویتهای اصلی بهداشت عمومی است. تأثیر مفید فعالیت بدنی در توقف بیماری قلبی و مرگ ناگهانی به خوبی اثبات شده است. این مطالعه بر تأثیر یک سبک زندگی فعال در مقابل بی…

Latest News

Related articles