احداث گلخانه در داخل شهرکهای کشاورزی آذربایجان شرقی

، اکبر فتحی در جلسه آخرین یافتههای تحقیقاتی کشت گلخانهای در ارتباط با پیشرفت تکنولوژی کشاورزی اظهار داشت: امروزه کارشناسان فنی و متخصص با تغییر در فرآیندهای تولید محصولات کشاورزی میتوانند باعث افزایش عملکرد در واحد سطح، بهره وری و بازار پسندی محصول…

Latest News

Related articles