احیای شب بیست و یکم ماه رمضان در مسجد عابدینیه سمنان

مراسم احیای شب بیست و یکم ماه رمضان با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکلهای بهداشتی در مسجد عابدینیه سمنان برگزار شد.

Latest News

Related articles