احیای موقوفات در بافت فرسوده شهر اردبیل

حجتالاسلام مهدی ستوده در گفتوگو با ، احیای موقوفات در بافتهای فرسوده شهری جز سیاستهای اداره کل اوقاف استان اردبیل است و از آن جایی که اعتماد مردم نسبت به وقف و عوائد آن به مراتب افزایش یافته، ما نسبت به چگونگی اجرای مراحل قانونی در ثبت وقف و توسعه و…

Latest News

Related articles