اختلاس یکی از مدیران ارشد جهادکشاورزی استان کرمان

، در راستای بررسی عملکرد سازمان جهادکشاورزی استان کرمان از سوی بازرسیکل استان کرمان، هیأت بازرسی با تبانی و برگزاری مزایده صوری یک قطعه زمین به مساحت ۱۲۷۴ مترمربع با کاربری تجاری از سوی اعضای کمیسیون معاملات سازمان مذکور روبرو شد. این زمین به مبلغ…

Latest News

Related articles