اختیار بررسی لایحه تجارت به کمیسیون اقتصادی واگذار میشود؟

، لایحه تجارت در اوایل دهه ۸۰ به مجلس ارائه شد و بنا شد مفاد آن در کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی، بررسی شود اما این اقدام صورت نگرفت و چند سال بعد در اوایل دهه ۹۰ لایحه تجارت به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ارسال و در آن جا به تصویب…

Latest News

Related articles