ادامه روند پایداری جوی در اکثر مناطق

طی پنج روز آینده آسمانی صاف و آفتابی و جوی پایدار در بیشتر مناطق کشور حاکم خواهد بوداز اواخر وقت امروز تا روز جمعه در برخی نقاط شرق کشور باد شدید رخ میدهد که موجب خیزش گرد و خاک می شود. ، طی پنج روز آینده آسمانی صاف و آفتابی و جوی پایدار در بیشتر…

Latest News

Related articles