ادامه کمبود انسولین در کرمان/ توزیع کرونا در صف داروخانه ها

؛ گروه استانها: مدت زمان زیادی است که بیماران دیابتی برای تأمین انسولین مورد نیازشان با مشکل مواجه هستند و از این داروخانه به آن داروخانه به دنبال این داروی حیاتی مورد نیازشان میروند. این دسته از بیماران که در گروههای پر خطر ابتلاء به هم قرار دارند،…

Latest News

Related articles