ادعای غلط ظریف درباره رهبرانقلاب/اخبار، کانالیزه به رهبری میرسد؟

، گروه سیاست: اخیرا در یک گردهمایی مجازی با حضور برخی چهره های سیاسی و خبرنگاران داخلی و بعضا رسانههای ضدانقلاب، وزیر امور خارجه به پرسشهای کاربران یک شبکه اجتماعی پاسخ داد. محمدجواد ظریف دراین نشست در پاسخ به سوالی درخصوص اظهاراتی که وی درباره توان…

Latest News

Related articles