ارادهای برای تدوین و اجرای پیوستهای فرهنگی در کشور وجود ندارد

، حجتالاسلام محمد قمی روز جمعه در جلسه هیأت اندیشهورز اداره کل تبلیغات اسلامی قم گفت: یکی از اقدامات کلیدی سازمان تبلیغات اسلامی اجرای پیوست فرهنگی است، چون پیوست فرهنگی سرنوشتساز است و در صورت لحاظ نکردن آن اتفاقات مخرب در فرهنگ جامعه رخ…

Latest News

Related articles