ارتباط بانکی ۲.۵ میلیون کارتخوان بیهویت قطع شد

بانک مرکزی ارتباط بانکی حدود ۲.۵ میلیون کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی غیرفعال را قطع و اطلاعات ۴.۷ میلیون دستگاه دیگر را به سازمان امور مالیاتی ارائه کرد. به نقل از بانک مرکزی، این نهاد بر اساس ماده ۱۱ قانون پایانههای فروشگاهی نسبت به ساماندهی…

Latest News

Related articles