ارتقاء توان رزمی جنگال راهبردی یکی از اولویت های ستاد ارتش است

معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: ارتقاء توان رزمی جنگال راهبردی یکی از اولویت های ستاد ارتش است. ، امیر دریادار حبیب الله سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش در بازدید از جنگال راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران ضمن تقدیر از عملکرد رو به جلوی این یکان عملیاتی…

Latest News

Related articles