ارجاع پرونده تخلف ترافیکی رسانههای صوت و تصویر به کمیته تخلفات

در پی وصول شکایت از سوی کاربران مبنی بر محاسبه ترافیک برخی از سرویسهای داخلی بر مبنای تعرفه بینالمللی، معاونت تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا نسبت به آن واکنش نشان داد. به نقل از روابط عمومی ساترا، طبق گزارشهای واصله به معاونت تنظیم بازار و…

Latest News

Related articles