ارجحیت صادرات بنزین نسبت به گازمایع

، استفاده از گازمایع به عنوان سوخت خودرو با نام اتوگاز در بسیاری از کشورهای دنیا رایج است. برخی از این کشورها این سوخت را جایگزین بنزین، برخی جایگزین دیزل و بسیاری نیز همزمان آن را جایگزین هر دو سوخت کرده اند. انگیزه هر کشور در استفاده از سوخت اتوگاز…

Latest News

Related articles