ارسال ۱۰ نمونه مشکوک به کرونای انگلیسی از اصفهان به تهران

رضا فدایی در گفتوگو با با بیان اینکه در حال حاضر میزان ابتلاء به در استان اصفهان به یک نهم دوران پیک این بیماری کاهش یافته است، اظهار داشت: البته باید توجه داشت که طی چند هفته شاهد روند نزولی این بیماری بودیم اما در روزهای اخیر این روند نزولی ثابت…

Latest News

Related articles