ازدحام مهمانان در هیات اجرایی کمیته ملی المپیک به خاطر پول!

، بودجه سالیانهای که فدراسیونها از کمیته ملی المپیک دریافت میکنند تا سال جاری بر اساس یک روند ثابت افزایش پیدا میکرد اما طبق مدل پیشنهادی جدید، برای سال آینده افزایش بودجه تخصیصی کمیته به فدراسیونها بر اساس یک مقیاس هدفمند و در نظر گرفتن عواملی مانند…

Latest News

Related articles