از تهیه سالاد فضایی تا شهاب سنگی که جلوی در یک خانه سبز شد!

بهگزارش ، سال گذشته برای ستاره شناسان و محققان فضایی سال پر مشغله بود. هرچند مأموریتها و پروژههای مختلف به دلیل شیوع ویروس با تأخیر انجام شدند اما هیجان جمع آوری نمونه از ماه، ارسال کاوشگر به مریخ و کشت تربچه در ایستگاه فضایی بین المللی برای بسیاری…

Latest News

Related articles