از خاموشیهای مکرر در سمنان تا برنامه دولت درباره سهام عدالت

سمنان- خاموشیهای مکرر و نارضایتی مردم در استان سمنان به خصوص گرمسار، برگزاری کنگره آیت الله العظمی شاهرودی و برنامه دولت در زمینه سهام عدالت مهمترین تیتر اخبار مهر در هفته جاری است.

Latest News

Related articles