از سایه سنگین کرونا بر استان قزوین تا آغازبه کار مجدد واحد تولیدی

، گروه استانها – فاطمه جهانبخش: امروز در حالی به سال ۱۳۹۹ نگاه میکنیم که بدون شک همه از آن به عنوان سالی سخت و دشوار یاد میکنند. سالی که ویروس منحوس همه اتفاقات را به زیر سایه خود برد. از سوی دیگر مشکلات عمده کشور که بخش اعظمی از آن به تحریم ربط…

Latest News

Related articles