استانی با جاذبههای کمنظیر گردشگری چشم انتظار وزیری خوشقدم

، گروه استانها: ۱۲ دولت گذشت، زمانی گردشگری برای خودش سازمان بود و تحت لوای دیگر بخشها و بعدها چند سازمان در سازمانی موسوم به میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تلفیق شدند و حدود یکسالی است که این سازمان خود وزارتخانه شده است. در شرایط کرونایی و سخت…

Latest News

Related articles