استان بوشهر طی دو روز اخیر فوتی بیمار کرونایی نداشته است

بوشهر – رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با بیان اینکه در دو روز اخیر فوتی کرونایی در استان نداشتهایم گفت: هماکنون ۹۹ نفر در بخشهای کرونایی بیمارستانهای استان بوشهر بستری هستند. سعید کشمیری در گفتوگو با به افزایش تعداد مبتلایان در سطح کشور و آغاز موج…

Latest News

Related articles