استرس فواید مهمی برای عملکرد شناختی دارد

به نقل از مدیکال نیوز تودی، با این حال، افرادی که استرس را تجربه نکرده بودند در تستهای شناختی نمره کمتری دریافت کردند. همچنین با احتمال کمتر تجربه وقایع مثبت یا دادن یا دریافت حمایت عاطفی در مقایسه با افراد تجربه کننده استرس، روبرو بودند. از اینرو…

Latest News

Related articles