استعلام برخط مکاتبات سایر دستگاه ها از تامین اجتماعی

، مصطفی سالاری در جلسه هفتگی بررسی وضعیت خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی که با عنوان طرح ۳۰۷۰ درحال اجرا است؛ اظهار داشت: سرویسهای ۳۰ گانهای که در طرح ۳۰۷۰ برای غیرحضوری شدن آنها برنامه ریزی کردهایم را طی هفتههای آینده تکمیل خواهیم کرد اما پایش…

Latest News

Related articles