اشرف غنی خواستار برقراری آتشبس زیر نظر سازمانهای بینالمللی شد

به نقل از افق، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، امروز سه شنبه، در نشست «قلب آسیا – روند استانبول» که در تاجیکستان در حال برگزاری است، طالبان را به افزایش خشونتها متهم کرد و گفت این گروه روند صلح با نمایندگان دولت را به بنبست کشانده است. غنی افزود که…

Latest News

Related articles