اصحاب رسانه با اقدامات خلاق در برابر ترفندهای دشمن ایستادگی کنند

، ناصر قوامی مشفق در نشست صمیمی با اصحاب رسانه شهرستان تویسرکان گفت: نشستهای مربوط به مشکلات یا تقویت تشکلهای صنفی رسانهها نباید مختصص موعد خاص از قبیل هفته خبرنگار شود بلکه باید همیشه برای حل مشکلات اهالی رسانه و تقویت رابطه بین خبرنگاران و مسئولان…

Latest News

Related articles