اضطراب پس از حادثه نجات یافتگان از کرونا را تهدید می کند

به نقل از اسلش گیر، عموم مردم بیم دارند که در صورت ابتلاء به جان خود را از دست بدهند و نسبت به پیامدهای متنوع و خطرناک ابتلاء به این بیماری بی توجه هستند. پژوهشهای مختلف حاکیست ابتلاء به تبعات کوتاه مدت و درازمدت زیادی برای سلامتی انسانها دارد و…

Latest News

Related articles