اطاعت ازرهبری وحفظ قدرت پاسخگویی نظامی راهکارمواجهه با استکبار

، آیت الله سیدمحمد سعیدی در نماز عبادی سیاسی جمعه قم تقوا را عامل بازدارنده انسان از آلودگی به گناه بیان کرد و افزود: هوای نفس مهمترین دشمن انسان است و تنها با تقوا الهی میتوان با نفس مقابله کرد. وی در ادامه با اشاره به حضرت زهرا (س) و نام گذاری این…

Latest News

Related articles