اعزام بیش از ۶۰۰ دانشجوی دکتری به فرصت مطالعاتی داخل و خارج

مجتبی صدیقی در گفتگو با درباره وضعیت دانشجویان دکتری برای اعزام به فرصتهای مطالعاتی داخل و خارج از کشور در سال جاری گفت: در شش ماه اول امسال فرصت تحقیقاتی خارج از کشور به دانشجویانی تعلق گرفت که در گذشته نامه حمایت مالی دریافت کرده و موفق نشده بودند…

Latest News

Related articles