اعمال محدودیت های کرونایی در بندرعباس و بندرخمیر

رئوفی عنوان کرد: علاوه بر بندرعباس، شهرستان بندرخمیر نیز در وضعیت نارنجی شیوع قرار دارد و تا زمان خروج از این وضعیت، ورود خودروهای شخصی با پلاک غیربومی به شهرستان های بندرعباس و بندرخمیر و همچنین ورود خودروهای شخصی پلاک بومی این شهرستان به سایرشهرها…

Latest News

Related articles