افزایش مشارکت مردم در انتخابات اولویت شورای اطلاع رسانی فارس باشد

، احمد احمدیزاده در جلسه شورای اطلاعرسانی استانداری فارس، گفت: طی سالهای گذشته همواره تلاش شده تا در جنگ نابرابر رسانهای دستاوردها و فعالیتهای دولت به عنوان فرزندان خدمتگزار ملت، به درستی اطلاعرسانی شود. وی با تاکید بر لزوم تداوم اقدامات رسانهای…

Latest News

Related articles