افزایش ۲۹ درصدی دسترسی دانشآموزان خراسان شمالی به سامانه شاد

مهدی مودی در گفتگو با اظهار کرد: در ابتدای سال تحصیلی جاری، میزان بهرهمندی دانش آموزان خراسان شمالی از سامانه شاد ۵۰ درصد بود که اکنون این رقم به ۷۹ درصد افزایش یافته است. مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی ادامه داد: بخشی از این کاهش محرومیت به دلیل…

Latest News

Related articles