افشین ملایی: لیگ تندرستی ایران برگ زرینی در ورزش کشور است

و به نقل از فدراسیون ورزشهای همگانی، افشین ملایی رئیس فدراسیون ورزش های همگانی در گردهمایی فدراسیون و رؤسای هیاتهای همگانی سراسر کشور که در مشهد برگزار شد، گفت: برنامه ریزی و برگزاری لیگ تندرستی از اقدامات اصلی فدراسیون در ماههای اخیر بوده و اجرای…

Latest News

Related articles